HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Kurumun hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politikası ve uygulamaları nelerdir?

İGÜ Etik Kurul Yönergesi Madde 5-1/(a)’ya göre Kurumumuz personeli görev ve hizmetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyarlar: Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar. Kurumumuzda, planlı ve risk odaklı olarak gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve kurumsallaşma hususunda gerçekleştirilen çalışmalar ve faaliyetler, Üniversitenin misyonu, amaçları ve belirlenmiş hedefleri doğrultusunda yürütülmekte olan faaliyetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının raporlandırılarak, ilgili birimlere ve kamuoyuna sunulması metoduyla yönetimin şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlanmaktadır. Kurumumuz, kalite güvence sistemini, yönetim ve idari sistemini, yöneticilerin yönetsel anlamdaki özelliklerini ve verimliliklerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda oluşturmaktadır. Yönetsel nitelikteki uygulamalar, Senato veya Yönetim Kurulu tarafından gündeme alınmakta, kurul üyelerinin öneri, görüş ve uygunluğu alınarak bu uygulamalar yürürlüğe konulmaktadır. Bunun dışında kurum içinde önem arz eden faaliyetler ve hizmetler hakkında geniş katılımlı toplantılar düzenlenmekte ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Faaliyet raporları, bütçe ve mali durum hakkındaki raporlar, performans programları ve stratejik plan gibi belge ve raporlar Üniversite tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kurum içinde mali şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hareket edilmektedir.